Scottish 6 Days: Day 1 (28/07/2013) Scottish 6 Days: Day 1 (28/07/2013)