Scottish 6 Days: Day 2 (29/07/2013) Scottish 6 Days: Day 2 (29/07/2013)