Scottish 6 Days: Day 3 (30/07/2013) Scottish 6 Days: Day 3 (30/07/2013)