Scottish 6 Days: Day 5 (02/08/2013) Scottish 6 Days: Day 5 (02/08/2013)