Scottish 6 Days: Day 6 (03/08/2013) Scottish 6 Days: Day 6 (03/08/2013)